بهرام فریور صدری

بهرام فریور صدری

• سمت :
· رئیس هیئت مدیره

• محل و تاریخ تولد :
· شهرضا – ۱۳۱۶

• تحصیلات و مدارك علمی :
· فارغ التحصیل رشته ریاضی دبیرستان هدف . تهران . ۱۳۳۵
· فوق لیسانس معماری دانشكده هنرهای زیبا . دانشگاه تهران . ۱۳۴۲
· پایان نامه دكترای شهرسازی . دانشكده هنرهای زیبا . دانشگاه تهران . ۱۳۴۵
· دوره عالی برنامه ریزی منطقه ای . دانشكده فنی . اشتچین . لهستان . ۱۳۴۸
· همكاری علمی با آكادمی علوم لهستان . ۱۳۴۸
· دوره عالی شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای . مركز برنامه ریـــزی سازمان ملل . ناگویا . ژاپن .۱۳۵۲
· دوره عالی مدیریت . سازمان مدیریت صنعتی .۱۳۵۲

• سوابق مدیریت و خدمات علمی ـ حرفه ای :
· كارشناس شهرسازی ـ وزارت كشور ـ تهران ۱۳۴۵-۱۳۴۲
· رئیس امور طرح ریزی و شهرسازی وزارت كشور ـ تهران ۱۳۵۲-۱۳۴۹
· معاون طرح و برنامه ریزی دفتر كل فنی ـ وزارت كشور ـ تهران ۱۳۵۲-۱۳۴۹
· مدیریت گروه های تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت كشور تهران ۱۳۵۲-۱۳۴۵
· عضو هیات مدیره و مدیرعامل شركت مهندسین مشاور شارستان ۱۳۵۴ تاكنون

• تحقیقات و تالیفات :
· مقالات مربوط به معماری ایران ـ مجله بانك ساختمانی.
· مقالات مربوط به معماری ـ مجله پیك جوانان.
· طرح تحقیقاتی معماری روستایی ایران.
· ترجمه و تالیف مقالاتی راجع به نظریه آستانه ها و كاربرد آن در طرح ریزی توسعه شهری.
· ترجمه و تالیف مقالاتی راجع به برنامه ریزی ملی در لهستان.
· ترجمه كتاب طرح ریزی در سیوسیتی (آمریكا).
· طرح تحقیقاتی برنامه ریزی منطقه ای در ژاپن.
· بررسی مسائل برنامه ریزی در شهر تهران.
· مطالعه تیپولوژی بادگیرها و معماری كویری در ایران.
· مطالعات موردی درباره مسائل مربوط به معماری و طرح ریزی شهری در شهرهای ایران.
· بررسی مسائل مربوط به بازارهای ایران.
· بررسی نظام هدایت و كنترل توسعه شهری در ایران.
· بررسی مسائل و مشكلات برنامه ریزی شهری در ایران.

• عضویت در مجامع حرفه ای :
· دبیركمیته ملی حفظ آثار و بناهای تاریخی ایران (ایكوموس). ۱۳۵۴-۱۳۵۱
· عضو نظام معماری و شهرسازی ایران. ۱۳۵۴
· عضو هیئت مدیره موقت دوره انقلاب جامعه مهندسان مشاور ایران. ۱۳۵۸
· نماینده گروه شهرسازی در شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران ۱۳۶۷ – ۱۳۶۵
· نماینده گروه شهرسازی در شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران ۱۳۷۸ – ۱۳۷۰
· عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران. ۱۳۷۹ – ۱۳۷۶
· رئیس شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران. ۱۳۸۱- ۱۳۶۵
· عضو شورای تخصصی شهر تهران. ۱۳۷۹-۱۳۷۳
· نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران در گروه تخصصی مشترك شهر تهران. ۱۳۸۱-۱۳۷۹
· نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران در كمیته اجرایی طرحهای توسعه شهری تهران ۱۳۸۲-۱۳۸۱

مهندس بهرام فریور صدری